Ogłoszenia dla akcjonariuszy

Wezwanie nr 1 dokonane na podstawie art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

2020-09-24

eobuwie.pl S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (ul. Nowy Kisielin – Nowa 9), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000541722, NIP: 9291353356, REGON: 970569861 (dalej: „Spółka”), o kapitale zakładowym w wysokości: 2.000.000 PLN (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce.


Załączniki:

Brak załączników

Wezwanie nr 2 dokonane na podstawie art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

2020-10-12

eobuwie.pl S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (ul. Nowy Kisielin – Nowa 9), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000541722, NIP: 9291353356, REGON: 970569861 (dalej: „Spółka”), o kapitale zakładowym w wysokości: 2.000.000 PLN (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami przepisów, moc obowiązująca dokumentów akcji w formie materialnej, wydanych przez Spółkę, wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku. Niniejsze wezwanie jest drugim spośród pięciu wymaganych przepisami prawa.


Załączniki:

Brak załączników

Wezwanie nr 3 dokonane na podstawie art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

2020-11-03

eobuwie.pl S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (ul. Nowy Kisielin – Nowa 9), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000541722, NIP: 9291353356, REGON: 970569861 (dalej: „Spółka”), o kapitale zakładowym w wysokości: 2.000.000 PLN (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami przepisów, moc obowiązująca dokumentów akcji w formie materialnej, wydanych przez Spółkę, wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku. Niniejsze wezwanie jest trzecim spośród pięciu wymaganych przepisami prawa.


Załączniki:

Brak załączników

Wezwanie nr 4 dokonane na podstawie art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

2020-11-23

eobuwie.pl S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (ul. Nowy Kisielin – Nowa 9), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000541722, NIP: 9291353356, REGON: 970569861 (dalej: „Spółka”), o kapitale zakładowym w wysokości: 2.000.000 PLN (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami przepisów, moc obowiązująca dokumentów akcji w formie materialnej, wydanych przez Spółkę, wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku. Niniejsze wezwanie jest czwartym spośród pięciu wymaganych przepisami prawa.


Załączniki:

Brak załączników

Wezwanie nr 5 dokonane na podstawie art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

2020-12-16

eobuwie.pl S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (ul. Nowy Kisielin – Nowa 9), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000541722, NIP: 9291353356, REGON: 970569861 (dalej: „Spółka”), o kapitale zakładowym w wysokości: 2.000.000 PLN (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami przepisów, moc obowiązująca dokumentów akcji w formie materialnej, wydanych przez Spółkę, wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku.Niniejsze wezwanie jest piątym spośród pięciu wymaganych przepisami prawa.


Załączniki:

Brak załączników

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI EOBUWIE.PL S.A. NA DZIEŃ 28 LIPCA 2021

2021-07-13

Zarząd eobuwie.pl S.A. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Nowy Kisielin-Nowa 9, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000541722 („Spółka”), działając na podstawie § 12 ust. 4 Statutu Spółki , niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w środę, dnia 28 lipca 2021 r. o godzinie 15:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Piotra Romanowskiego w Zielonej Górze przy ul. Jedności 78. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad; 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego, sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki eobuwie.pl S.A. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.; 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej eobuwie.pl S.A. za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 stycznia 2021 r.; 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 stycznia 2021 r.; 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.; 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.; 10. Zamknięcie obrad.


Załączniki:

Brak załączników